โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)